Nyomtatás
PDF

ICON MÉDIA Kft. (6000 Kecskemét, Csóka u. 26.) (továbbiakban: "Szolgáltató") a felhasználói (továbbiakban: "Felhasználó") számára web és email szolgáltatását a jelen szerzõdési feltételek mellett nyújtja.

I. A szolgáltatás leírása
A Felhasználó elektronikus formában vagy a csatolt adatlapnak megfelelően előfizet domain és/vagy Web hosting szolgáltatásokra. A Szolgáltató biztosítja a Felhasználó számára a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítót és jelszót. A Szolgáltató a Felhasználó részére meghatározott méretű tárhelyet biztosít melyen a Felhasználó igényei (illetve az adatlapon meghatározottak) szerint készít email címeket, és futtat Web alkalmazásokat.

II. A szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerzõdés létrejötte
A Felhasználó a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó ajánlatát a Szolgáltató Interneten közzétett (vagy emailben küldött) regisztrációs oldalán elhelyezett elektronikus adatlap szabályos és valóságnak megfelelő adatokkal történo kitöltésével és elektronikus vagy postai úton történő megküldésével teszi meg. A szolgáltató ezek alapján dijbekérőt/számlát küld a Felhasználónak.
A szerződés létrejötte a megrendelés leadásának időpontjától érvényes.


III. A szolgáltatás igénybevételének feltételei
Műszaki feltételek:
A szolgáltatás igénybevételének tárgyi feltétele a Felhasználó részéről, hogy rendelkezzék megfelelő hardver, szoftver eszközökkel és Internet kapcsolattal.

Személyi feltételek:
A szolgáltatást bármely természetes személy, jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság igénybe veheti. A Felhasználó a szolgáltatás használatát saját felelősségére másnak átengedheti. A Felhasználó teljes körű felelősséggel tartozik a szolgáltatás minden olyan használatáért, mely a hozzáférési jelszaván keresztül történik.

Időbeli és földrajzi korlátok:
A szolgáltatás igénybevétele időben nem korlátozott, de késedelmes fizetés esetén az előfizetőnek nyújtott összes szolgáltatás szüneteltethető, függetlenül attól, hogy melyik szolgáltatás árával tartozik a Felhasználó. A szüneteltetési idejére Felhasználót díjvisszatérítés nem illeti meg.


IV. A szolgáltatás igénybevételével járó díjak és költségek
A megrendelőlapon megrendelt szolgáltatásokért a Szolgáltató a weboldalán közzétett díjak alapján díjbekérőt állít ki.

A megrendelőnek kötelessége a díjbekérőn szereplő díjak megfizetése a megjelölt határidőig, ellenkező esetben a szolgáltató késedelmi kamatot számít fel, illetve a szolgáltatást, felfüggeszti vagy törli azt.

A Szolgáltató az aktuális fizetési periódusra esedékes díjbekérőt a periódus kezdete előtt 30 nappal a Felhasználóhoz eljuttatja, melyet ő a megjelölt fizetési határidő lejártáig átutalással kiegyenlít. A tárhely csomag drágább csomagra való módosításakor a csomagok közötti különbözet az aktuális teljes számlázási időszakra számlázandó.

A Szolgáltató a kiegyenlített díjbekérőről ÁFÁ-s számlát állít ki, melyet az e-számla zrt.-n keresztül elektronikus úton juttat el a megrendelőnek.

A lejárt számlák kezelése céljából a Szolgáltató jogosult az Felhasználó adatait követeléskezelő partnerének átadni.


Felhasználó a 20/2004. (IV. 21.) PM rendelet alapján elektronikus számlát is elfogad a Szolgáltatótól

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy minden év-ben egyszer a szolgáltatási díjait a mindenkori infláció mértékével növelje. A szerződési feltételek módosítását a Szolgáltató a jelen szerződési feltételek közzétételével azonos módon, a www.webdigital.hu Internet címen teszi közzé.


V. A tárhely használatának feltételei ill. a Felhasználó jogai és kötelezettségei
A Felhasználó a regisztráció során megadott adataiban bekövetkező bármely változást köteles a Szolgáltatónak 15 napon belül bejelenteni a Szolgáltató nyilvántartásában történő átvezetés végett.
A Felhasználót a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosító és jelszó tekintetében harmadik személyekkel szemben titoktartási kötelezettség terheli, amelynek alapján köteles azokat titokban tartani. A kötelezettségének megszegéséből eredő kárért teljes körű felelősséggel tartozik.

A tárhely mérete: a tárhely használatának mértét a szolgáltató nem korlátozza, de a tárhelycsomagban foglalt mennyiségen túl a szolgáltató minden megkezdett 100MB után plusz dijat számit fel.
 

5.a
Tilos! a szolgáltató szerverén vagy annak felhasználásával
(Etikai Kódex):
a) jogsértő tartalmat közzétenni, (Pl: warez, 18 életévüket be nem töltött személyekről erotikus tartalmú anyagot elhelyezni, stb...)
b) más személy adataihoz, berendezéseihez jogosulatlanul hozzáférést kezdeményezni, más személy hálózaton továbbított közléseit jogosulatlanul kifürkészni, vagy más jogsértő magatartást végezni.
c) jogsértő elektronikus levelezést folytatni. (SPAM)
d) Adatmentésre tárolásra használni a tárterületet (olyan adatok amik nem kapcsolódnak a weboldalhoz)
e) Olyan szolgáltatást üzemeltetni ami, a többi felhasználót kárára nagymértékben leterheli a szervert vagy annak internet sávszélességét.
(ilyen szolgáltatások Pl: a különböző fájlcserélő rendszerek, online rádió, TOP-lista, videó-kép megosztó oldalak, "nagyon nagy" forgalmú weboldalak)

A Szolgáltató a szerződés megszegése esetén a szerződést azonnali határidővel felmondhatja, ha
a) a Felhasználó akadályozza vagy veszélyezteti a Szolgáltató hálózatának rendeltetésszerű működését, és a Felhasználó a szerződésszegést a jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítését követően sem szünteti meg,
b) a Felhasználó a szolgáltatás használata során az Etikai Kódexben foglaltakat megszegi, és ezt a felszólításban megjelölt határidő alatt sem szünteti meg.
c) Domain, tárhely vagy egyéb erőforrás alapú számlázás esetén a Felhasználó ismétlődő vagy nagymértékű számlázást elkerülő magatartása vagy erőforrás átcsoportosítása esetén, melyet a felszólításban megjelölt határidő alatt sem szüntet meg.
d) Ha a felhasználó rosszul megírt programot futtat a tárhelyén ami (végtelen ciklusba kezd) és ezzel a többi felhasználót tárhely megfelelő használatától.

A Szolgáltató a tárhely szolgáltatást felfüggesztheti, illetve szélsőséges estekben a szerződést felmondhatja abban az esetben, ha az előfizető tárhelyén elhelyezett valamelyik weboldal ellen DDOS támadást észlelünk. (ez csak abban az esetben értendő, ha igazolható, hogy csak egy előfizető ellen folyik támadás, és a szolgáltató a támadást nem tudja elhárítani)

A szolgáltató jogosult a tárhelyet vagy annak bizonyos tartalmi részét korlátozni, illetve elérhetetlenné tenni, amennyiben, a tárhelyen illegális, jogsértő adatot helyeztek el, illetve nem létező terméket szolgáltatást akarnak értékesíteni, egyéb csalást elősegítő tevékenységet végeznek, és ez a szolgáltató tudomására jut.

A bejelentőnek igazolnia kell, hogy a kifogásolt tartalom, valóban az ő jogait sérti, szerződéssel, védjegy lajstromszámmal, rendőrségi feljelentéssel, stb..
A szolgáltató megvizsgálja a rendelkezésére bocsájtott adatok alapján a kérés jogosságát, és amennyiben úgy ítéli meg, hogy a kérdéses weboldalon valóban az ő jogait sértik,
a szolgáltató mérlegeli a jogsértés mértékét, és amennyiben csak "kismértékű" károkozást állapít meg (pl: illetéktelen logó használat) úgy felszólítja az oldal tulajdonosát,
hogy 24 órán belül a jogsértő tartalmat távolítsa el az oldalról, vagy igazolja hogy ő is jogosult a kérdéses tartalom használatára.
Amennyiben a kérésnek nem tesz eleget, úgy a weboldalt a szolgáltató elérhetetlenné teheti.

Amennyiben a szolgáltató nagyobb mértékű jogsértést tapasztal, (pl: mozifilmek, zenei albumok, stb..)  a bejelentő kérésére a szolgáltató a weboldalt elérhetetlené teszi, majd 24 órán belül tájékoztatást küld az érintett félnek.
Amennyiben a bejelentés nem járt együtt rendőrségi feljelentéssel, a szolgáltató lehetőséget biztosít egy ideiglenes webcímen a kifogásolt tartalom eltávolítására.
Amennyiben a bejelentés rendőrségi feljelentéssel is kiegészül, úgy a szolgáltató a kifogásolt tartalom egy példányát elkülönítve tárolja ahhoz csak a rendőrségnek biztosít hozzáférést, a jogerős határozat megszületéséig.

Nem létező termékek, szolgáltatások értékesítése, egyéb csalások, adathalászat, stb. , esetén csak rendőrségi feljelentés ellenében korlátoz a szolgáltató.

- jogvédett adatok Példák.: film, zene, könyv, kép, szöveg, szoftver, logó, technológiai leírás, szabadalom, használati minta-oltalom, dizájn-oltalom, védjegyoltalom, szerzői jogi oltalom, üzleti titkok vagy know-how-ként jogi polgári jogi védelemben részesülő elemek.

Ismételt jogsértések esetén a szolgáltató a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja.


Pár példa amiket tilos a tárhelyen futtatni:

 • Top oldalak, (Toplisták amik más weboldalak ki és belépéseit figyelik)
 • IP scannerek, szerver monitoring programok (olyan program ami más szervereket figyel)
 • Nagy forgalmú oldalak  (több ezer fő/nap) (érdeklödjön ügyfélszolgálatunkon ezzel kapcsolatban)
 • IRC scriptek/Botok
 • Proxy scriptek/Anonymizerek
 • Kalóz szoftverek / Warez oldalak  
 • Képeket hosztoló scriptek (pl. PhotoBucket, vagy Tinypic)
 • Autoszörfölők / PTC / PTS / PPC oldalak
 • Bruteforce programok / scriptek / alkalmazások
 • Levélbombák, SPAM scriptek
 • Banner Ad rotator programok üzemeltetése
 • File megosztók, tükör scriptek (mint pl. a rapidshare is)
 • audio / video sugárzás, streaming
 • Piramis / MLM /HYIP / Forex / E-Gold jellegű oldalak
 • Bank programok
 • Lottó oldalak
 • MUD / RPG stb oldalak
 • Rasszista és gyűlöletkeltő oldalak
 • Hacker oldalak
 • Illegális tevékenységek hirdetése
 • Warez / kalóz fórumok
 • Mailer Pro futtatás
 • közösségi oldalak (iwiw, facebook, stb..hez hasonló)
 • Felnőt tartalom (pornó)


5.b
A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a weboldal működését határozatlan ideig felfüggessze:

- ha a weboldal tartalma ütközik az (5.a) pontokban foglaltakkal.
- ha a weboldal működése során az általa okozott terhelés, a többi weboldal rendeltetésszerű működését veszélyezteti.
- ha a weboldalt külső támadás éri.
 

VI. Domain nevek regisztrációja megújitása

Domain nevek regisztrációja:

A szolgáltató vállalja, az ügyfelek álltal adott domain regisztrációs megbízások teljesítését, a következő esetekben.

 • A megrendelő az adott domain névhez szükséges megrendelőlapot szabályosan kitöltötte, aláírta.
 • A megrendelőlapon felsorolt egyéb iratokat mellékelte.
 • A megrendelt domain nevek árát az előtetessen kiküldött dijbekérő alapján kifizette.
 • Amennyiben a megrendelőnek, kifizetetten díjtartozása van a szolgáltató felé úgy a regisztrációt a tartozás kiegyenlítéséig, a szolgáltató nem köteles teljesíteni.Domain nevek megújítása:

A szolgáltató vállalja az álltala regisztrált, átregisztrált domain nevek megújitását a következő feltételekkel.

A szolgáltató, a domain név tulajdonosának, vagy a megadott kapcsolattartónak, a domain név lejáratát megelőző 60 nappal, de legkésőbb 30 nappal egy levelet küld a megadott email címre, amelyben tájékoztatja a lejáró domain nevek-ről.
A megrendelőnek a lejárat előtt minimum 15 nappal válaszlevélben nyilatkoznia kell, hogy szeretné meghosszabbítani a domain nevet, a szolgáltató ekkor egy dijbekérőt küld a megadott címre ami alapján a szolgáltatás díja rendezhető.

A domain neveket csak kiegyenlített számla esetén tudjuk meghosszabbítani,

A szolgáltató nem vonható felelősségre a domain meghosszabbításának elmaradása estén a következő esetekben.

 • A szolgáltató által küldött levélre nem érkezik válasz.
 • A domain név megújításának az ára nem került kiegyenlítésre a határidőig.
 • Amennyiben a megrendelő emailcíme megváltozott, és erről a szolgáltatót nem értesítette. (ez miatt a lejáratról szóló levelet nem tudtuk kézbesíteni)


Ajándék domain nevek:

A tárhelyhez járó ajándék domain név költségeit a szolgáltató átvállalja, amennyiben a tárhely ára kifizetésre került.
Az ajándék domain nevet a megrendeléskor a szolgáltató, csak 1 évre (.hu esetén 2évre) fizeti ki, ennél több időre történő regisztráció esetén a további évek költségét a megrendelő fizeti.
(2011.02.01-előtt kötött tárhelyszerződések esetén: A szolgáltató vállalja az ajándék domain név éves megújítását is, abban az esetben, ha az ügyfél a következő évben is igénybe veszi a tárhely szolgáltatást. (kivéve minicsomagra váltáskor))
A 2011.02.01 Után kötött szerződések esetén csak a regisztráció díját vállalja át a szolgáltató, a későbbi fentartás költségei a megrendelőt terhelik.


VII. Adatkezelés, adatbiztonság
A Szolgáltató a tudomására jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli, azok megismerését az érintett előzetes hozzájárulása nélkül más személy számára - a külön jogszabályokban meghatározott kivételekkel - nem teszi lehetővé, illetve azokat nem hozza nyilvánosságra. A Szolgáltató a hálózatának igénybevételével továbbított közlések tartalmát kizárólag a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben ismerheti meg. Ha a Szolgáltatónak a szolgáltatás teljesítése során valamely közlés a tudomására jutott, a közlés tartalmának megismerését más részére nem teszi lehetővé.
Szolgáltató jogosult Felhasználóval folytatott telefonbeszélgetéseit rögzíteni. A felvételeket Szolgáltató megőrizheti, és az esetleges jogviták tisztázására felhasználhatja.

VIII. Szerződés megszűnése, díjvisszatérítés
Amennyiben a szolgáltatás a szolgáltató hibájából szűnik meg, úgy a Felhasználót időarányosan a fel nem használt időszaknak megfelelő díjvisszatérítés illeti. Nem vonatkozik a díjvisszatérítés a domain regisztrációs és fenntartási szolgáltatásokra.

Amennyiben a Felhasználó kezdeményezi a szerződés vagy egy szolgáltatás megszüntetését a megrendeléstől számított 30 napon belül.
Akkor a Felhasználót időarányosan a fel nem használt időszaknak megfelelő díjvisszatérítés illeti. A díj visszafizetés csak a tárhelyszolgáltatás után jár más szolgáltatások után nem vehető igénybe.

A szolgáltató éves szinten 99% időbeli rendelkezésre állást garantál a tárhely szolgáltatásaira. Amennyiben a tárhely szolgáltatások elérésében éves szinten 1%-nál nagyobb kiesés tapasztalható a szolgáltató hibájából, úgy Felhasználót időarányos visszatérítés illeti meg a vonatkozó tárhely szolgáltatás díjából . 
A díjvisszatérítés csak akkor jár, ha a szolgáltatás kiesés a Szolgáltató, és nem a felhasználó, vagy harmadik személy hibájából következik be (pl. internet szolgáltatás, támadás, hackelés, stb.). A díjvisszatérítés csak a tárhely szolgáltatások díja után jár, a domain név költségek levonásával.
A szolgáltató semmilyen esetben sem vonható felelősségre a szerverén tárolt adatok integritásáért és azok sérülése esetén kártérítés fizetésére nem kötelezhető!


Utolsó módosítás: 2012.01.01